இணையம் முடக்கப்படுவதற்கு முன் [Project Meshnet] (5)
Android free softwares [Free Software Tools & Alternatives] (2)
Smart Phones under 15k [Public] (4)
Is this a breach of my privacy? [Privacy & Surveillance] (4)
Chennai and The Big Basket Culture [Public] (8)
Meet Briar - A Free software for peer to peer encrypted messaging [Free Software Tools & Alternatives] (5)
Call for Translating Briar to your native Language [L10N, I18N & Translation] (2)
கட்டற்ற மென்பொருள் ஆங்கில கட்டுரைகள் தமிழில் [L10N, I18N & Translation] (1)
திண்டுக்கல்லில் கட்டற்ற மென்பொருள் குழுவிற்கான முதல் கூட்டம் [Public] (2)
Hotosm-மும் மக்களும் மனிதமும் [Maps & GIS] (1)
Take Diversion - I Published a Addon to Firefox [Privacy & Surveillance] (6)
Unknown Horizons [Gaming] (3)
கட்டற்ற மென்பொருள் Tutorial-கள் தமிழில் [Free Software Tools & Alternatives] (1)
Introducing searX Instances [Free Software Tools & Alternatives] (3)
Has the age of Quantum Computing began? [Public] (2)
On Questioning Communication/Social Platforms for commons & non-Hackers [Internet Connectivity] (2)
Online piracy of original content [Licenses] (4)
Any body using Jio fiber broadband? [Public] (2)
Peer to Peer Communism vs the Client Server State [News] (7)
FSFTN Tamil Tech Podcast Thread ( 2 ) [Tech Casts] (30)
Tamil font on Windows [Public] (4)
TN Govt. Wants to Link Aadhaar Number to Social Media [Public Events & Campaigns] (6)
List of Podcasts and Episodes [Tech Casts] (3)
தமிழ் Speech to Text மென்பொருள் - உதவி தேவை [Free Software Tools & Alternatives] (4)
இந்த விளம்பரம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? [Internet Connectivity] (2)
Creative Commons license notice in Tamil [L10N, I18N & Translation] (2)
Free Software Alternative to DropBox [Internet Connectivity] (10)
What are the various platforms we use and why do we use them? [Archives] (7)
Raspberry pi3b+ [Public] (2)
Suggestion for Fun Activities during FSFTN Events [Public Events & Campaigns] (3)