இந்த விளம்பரம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? [Internet Connectivity] (2)
Creative Commons license notice in Tamil [L10N, I18N & Translation] (2)
Free Software Alternative to DropBox [Internet Connectivity] (10)
What are the various platforms we use and why do we use them? [Archives] (7)
Raspberry pi3b+ [Public] (2)
Suggestion for Fun Activities during FSFTN Events [Public Events & Campaigns] (3)
Medium, Charging its Readers to use the Platform and to Read its Contents [News] (1)
Facebook May Have Banned You, But You May Not Know [News] (2)
FOSS, Self Hosted and Simple Event Tracking Platform [Free Software Tools & Alternatives] (4)
List of Surveillance Movies [Privacy & Surveillance] (7)
Coding a game in Wick Editor [Gaming] (1)
The Great Hack - Documentary [Books & Documentaries] (3)
What is up with our mailing list? [Meta] (3)
பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரி மாணவர்களின் சமூக வலைதளங்களை பின்தொடர அரசு முடிவு [News] (2)
PyCon India 2019 in Chennai [Public Events & Campaigns] (2)
SuperTuxKart 1.0 is Awesome! [Gaming] (1)
பயனுள்ள Firefox Add-ons [Internet Connectivity] (3)
Does Gitlab Belongs to Microsoft Azure? So What is the Purpose of Migirating to Gitlab [Code] (7)
Pixelfed - A federated photo sharing website for everyone [Free Software Tools & Alternatives] (3)
Is Free Software Ideology in anyway related to Communism? [Public] (16)
FSFTN Office Space to Hacker Space - Ideas needed [Meta] (8)
FSFTN - Kerala Flood Relief Campaign (2018) Report [Public Events & Campaigns] (2)
Scary developments in IT Act [Public Events & Campaigns] (3)
We are Wrong about Google & Facebook [Policy] (1)
All computers can now be monitored by govt. agencies [Public] (2)
Tamil team at the Translation Project [L10N, I18N & Translation] (2)
Alternative for dubsmash and musically? [Public] (3)
Is it a good move by Signal to enable WhatsApp End to End Encryption [InfoSec] (5)
How to delete account from fsftn [Public] (2)
FSFTN Tech Synergy Camp 2K18 Report [Public Events & Campaigns] (1)