இந்த விளம்பரம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


#1

#2

First baby step towards Online awareness.

Not educative but catchy to youth.

Essential to today’s world